Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 22 marca 2019 r.

III/26/2019 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na 2019 rok

III/27/2019 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzynach

III/28/2019 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Konarzyny

III/29/2019 o zmianie uchwały w sprawie organizacji i zakresu działania sołectw Gminy Konarzyny

III/30/2019 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Konarzynach

III/31/2019 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023

III/32/2019 w sprawie porozumienia międzygminnego

III/33/2019 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Konarzyny na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki

III/34/2019 w sprawie pomocy finansowej

III/35/2019 w sprawie zbycia nieruchomości

III/36/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

III/37/2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

III/38/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty

III/39/2019 w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Konarzyny - uchwała obowiązywała do 31.12.2020 r.

III/40/2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - uchwała obowiązywała do 31.12.2020 r.

Protokoły z głosowania nad uchwałami przyjętymi 22.03.2019 r.

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2021-01-22 08:20
Opublikował: Ewelina Tyborska
Data opublikowania: 2019-03-29 13:23
Ostatnia zmiana: aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2021-01-22 08:20
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 724