Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z 17 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie planu pracy Rady Gminy w Konarzynach na rok 2019

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy w konarzynach w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019

Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2019

Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"

Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 520/1 w miejscowości Konarzynki obręb Konarzyny gm. Konarzyny

Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy w Konarzynach o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2018

Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2019

Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadzcenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w domu i szkole" na lata 2019-2023

Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023

Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konarzyny na lata 2019-2021

Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Konarzyny

Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji i Radnych

Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy w Konarzynach uchylająca uchwały w sprawie wykazu osób uprawnionych do pobierania podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa

Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Nr II/24/2018 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr II/25/2018 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019

protokoły z wyników głosowań nad uchwałami

 

Wytworzył: Barbara Rydygier
Data wytworzenia: 2019-01-07 11:24
Opublikował: Barbara Rydygier
Data opublikowania: 2019-01-07 11:35
Ostatnia zmiana: aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2020-02-21 10:19
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 991