Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 16 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXVI/210/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na 2018 r.

Uchwała Nr XXVI/211/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modrnizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Uchwała Nr XXVI/212/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków

Uchwała Nr XXVI/213/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 marca w sprawie podziału Gminy Konarzyny na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XXVI/214/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 marca w sprawie podziału Gminy Konarzyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXVI/215/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 520/1 w miejscowości Konarzynki obręb Konarzyny gm. Konarzyny

Uchwała Nr XXVI/216/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Konarzyny na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXVI/217/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady"

Uchwała Nr XXVI/218/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Nr XXVI/220/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chojnice na zadanie pn.: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Brdy i Chociny"

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2018-04-04 11:27
Opublikował: Ewelina Tyborska
Data opublikowania: 2018-04-04 11:31
Ostatnia zmiana: zaktualizowano
Data ostaniej zmiany: 2018-04-04 12:33
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1114