Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rok 2021

Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Konarzyny

Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na 2021 rok"

Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji celowej klubom prowadzącym działalność sportową, na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2021

Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 22 stycznia 2021 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klasy I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Konarzyny

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu u dzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł

Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. na terenie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2021 r. w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru klubów prowadzących działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2021

Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 lutego 2021 r. w spawie wyboru klubu prowadzącego działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w Gminie konarzyny na rok 2021

Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej współużytkowników wieczystych

Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach

Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji do celów wydania opinii dotyczącej wyboru podmiotów do realizacji zadania publicznego oraz wysokości dotacji dla podmiotow prowadzących działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji dla podmiotu realizującego zadanie publiczne

Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia założeń raportu o stanie gminy

Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminty Konarzyny z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie nadania numeru porzadkowego nieruchomości

Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia "Analizy poufności, integralności i rozliczalności systemów informatycznych pod kątem zagrożeń i ryzyka"

Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji gminnej

Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia w użyczenie części działki nr 130/5 obręb Zielona Huta położonej w Żychcach

Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania numeru porzadkowego

Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach

Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Konarzynach

Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia  28 kwietnia  2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji gminnej

Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy za rok 2020

Raport o stanie gminy za rok 2020- załącznik do zarządzenia nr 49/2021

Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie regulaminu przyznawania nagrody dla najlepszego absolwenta Szkoły podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach

Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Konarzyny

Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej i finansowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydatkowania środków w rramach funduszu sołeckiego

Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej współużytkowników wieczystych

Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Konarzyny  z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Konarzyny do roku 2030

zał. nr 1 do zarządzenia 68/2021

treść projektu strategii

załącznik nr 1 do strategii

załącznik nr 2 do strategii

zał. nr 2 do zarządzenia 68/2021

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2021-07-29 15:13
Opublikował: Ewelina Tyborska
Data opublikowania: 2021-01-19 15:21
Ostatnia zmiana: wprowadzono dane
Data ostaniej zmiany: 2021-07-29 15:14
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 273