Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy 16 września 2020 r.

Uchwała Nr XII/118/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 września 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Budżetu, Gospodarki i Promocji

wynik głosowania nad uchwałą XII/118/2020

Uchwała Nr XII/119/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przyjęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a nieruchomości te są wykorzystywane jedynie przez część roku

wynik głosowania nad uchwałą XII/119/2020

Uchwała Nr XII/120/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 19.11.2020 r. podjeto uchwałę zmieniającą XII/135/2020

wynik głosowania nad uchwałą XII/120/2020

Uchwała Nr XII/121/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty - 19.11.2020 uchwałę uchylono XIII/136/2020

wynik głosowania nad uchwałą XII/121/2020

Uchwała Nr XII/122/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 września 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 19.11.2020 r. uchwałę zmieniono XIII/145/2020

wynik głosowania nad uchwałą XII/122/2020

Uchwała Nr XII/123/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 - 19.11.2020 uchwałę uchylono XIII/144/2020

wynik głosowania nad uchwałą XII/123/2020

Uchwała Nr XII/124/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konarzyny

wynik głosowania nad uchwałą XII/124/2020

Uchwała Nr XII/125/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

wynik głosowania nad uchwałą XII/125/2020

Uchwała Nr XII/126/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 września 2020 r. w sprawie Regulaminu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Konarzyny

wynik głosowania nad uchwałą XII/126/2020

Uchwała Nr XII/127/2020 Rady Gminy w Konarzynach z  dnia 16 września 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konarzyny - 19.11.2020 r. uchwałę zmieniono XIII/137/2020

wynik głosowania nad uchwałą XII/127/2020

Uchwała Nr XII/128/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Konarzyny do wspólnej realizacji projektu pn. "Pomorskie żagle wiedzy" planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej - wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którego wnioskodawcą będzie Gmina Konarzyny

wynik głosowania nad uchwałą XII/128/2020

Uchwała Nr XII/129/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Konarzyny

wynik głosowania nad uchwałą XII/129/2020

Uchwała Nr XII/130/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

wynik głosowania nad uchwałą XII/130/2020

Uchwała Nr XII/131/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

wynik głosowania nad uchwałą XII/131/2020

Uchwała Nr XII/132/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Gminy Konarzyny i Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach

wynik głosowania nad uchwałą XII/132/2020

Uchwała Nr XII/133/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 września 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2020

wynik głosowania nad uchwałą XII/133/2020

 

 

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2021-01-22 07:59
Opublikował: Ewelina Tyborska
Data opublikowania: 2020-09-25 11:38
Ostatnia zmiana: aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2021-01-22 07:59
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 389