Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rok 2020

Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na 2020 rok"

Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru klubów prowadzących działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2020

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru klubu prowadzącego działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2020

Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klasy I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Konarzyny

Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do celów wydania  opinii dotyczącej wyboru podmiotów do realizacji zadania publicznego oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji dla podmiotu realizującego zadanie publiczne

Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Konarzyny

Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konarzynach

Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie określenia założeń raportu o stanie gminy

Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji gminnej

Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Konarzyny w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie regulaminu przyznawania dla najlepszego absolwenta Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach

Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia  10 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Konarzyny w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ograniczenia dostępu do pomieszczeń Urzędu Gminy w Konarzynach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach, Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach, Biblioteki Publicznej Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia w użyczenie części działki nr 130/5 obręb Zielona Huta położonej w Żychcach

Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia dostępu do pomieszczeń Urzędu Gminy w Konarzynach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach, Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach, Biblioteki Publicznej Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji

Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych

Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach wobec dłużników alimentacyjnych

Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz udzielenia upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego i do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów

Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start

Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach

Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Konarzynach

Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Konarzyny za rok 2019

raport o stanie Gminy Konarzyny za rok 2019

Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 26/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia dostępu do pomieszczeń Urzędu Gminy w Konarzynach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach, Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach, Biblioteki Publicznej Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach

Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Konarzyny

Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej zdawczo-odbiorczej w Bibliotece Publicznej Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie gospodarki transportowej i finansowej Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie instrukcji prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie obniżenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Konarzynach

Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy konarzyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał

Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 67/2020 - brak (pomyłka w numeracji)

Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek czynszu najmu i czynszu dzierżawnego oraz czasu trwania umów, przeznaczonych do najmu i dzierżawy w trybie przetargowym

Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na II Półrocze 2020 r. w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia "Procedur bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Konarzynach"

Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 11 wrzesnia 202 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Konarzyny

Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności

Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia ustanego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Konarzyny

Zarządzenia Nr 80/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zadań Komisji Stypendialnej w celu opiniowanoia wniosków o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów

Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania "Strategii rozwoju Gminy Konarzyny do roku 2030"

Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej

Zarządzenie Nr 88-2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu pracy zdalnej

Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadznie konsultacji społecznych

Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych

Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu ciągłości działania na wypadek uszkodzenia systemu informatycznego i procedury odtworzenia danych w Urzędzie Gminy w Konarzynach

Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie procedury dotyczącej realizacji praw osób, których dane dotyczą w Urzędzie Gminy  w Konarzynach

Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta gminy Konarzyny z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu fuinkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Konarzyny oraz obiektach gminnych

Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetaergowej

Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji orzetargowej

Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Konarzynach

Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. aktualizacji, wdrażania i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta gminy Konarzyny z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Konarzynach

Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla p.o. kierownika Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach

Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątku Urzędu Gminy w jednostkach objętych budżetem gminy w 2020 r.

Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej

Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej mienia i obiektów łączonych instytucji kultury

Zarządzenie Nr 117/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie sprzętu OC

Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Konarzyny do roku 2030

projekt Strategii-zał. nr 1 do Zarządzenia

Wieloletni program inwestycyjny Priorytety 2021-2030-zał. nr 1 do Strategii

Wieloletni program inwestycyjny Priorytety 2021-2030-zał nr 2 do Strategii

Ankieta konsultacyjna-zał. nr 2 do Zarządzenia

Zarządzenie Nr 120/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na  rok 2020

Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej środków pieniężnych w kasie w dniu 31.12.2020

Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2021 rok

Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzeni azmian w zarządzeniu Nr 71/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia "Procedur bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Konarzynach"

 

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2020-12-31 13:25
Opublikował: Ewelina Tyborska
Data opublikowania: 2020-03-02 10:09
Ostatnia zmiana: aktualizacja danych
Data ostaniej zmiany: 2021-06-18 10:46
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 874