Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Wójt Gminy Konarzyny

informuje, że na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które wydaje się :

1) na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, albo

2) na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku,

3) z urzędu – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia.

Zaświadczenie doręczane jest dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego. Doręczenie zaświadczenia na takie adresy uważa się za dokonane.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela tj. Gminy Konarzyny opłatę przekształceniową. Wysokość opłaty przekształceniowej jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, obowiązującej na dzień przekształcenia. Obowiązek wnoszenia opłaty za przekształcenie obciąża każdoczesnego współwłaściciela nieruchomości. Opłata ta płatna jest na rzecz Gminy Konarzyny, bez odrębnego wezwania, przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku z tym, że opłata za rok 2019 płatna jest do dnia 29 lutego 2019 r.

Sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Zawiadomienie o wpisie sąd doręcza na adres wskazany w zaświadczeniu. Doręczenie zawiadomienia na taki adres uważa się za dokonane. Za dokonanie wpisów w księdze wieczystej nie uiszcza się opłat sądowych. W przypadku przekształcenia udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu związanego z odrębną własnością lokalu wpisu roszczenia o opłatę, dokonuje się w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej

Po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie właściciel gruntu może zgłosić Wójtowi Gminy Konarzyny, na piśmie, zamiar jednorazowego wniesienia kwoty pozostającej do spłaty.

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej Wójt wydaje z urzędu zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Od wniosku o wykreślenie wpisu, pobiera się opłatę stałą w wysokości:

1) 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej;

2) 75 zł – w pozostałych przypadkach.

Warunki udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Konarzyny, w prawo własności tych gruntów

W dniu 16 lipca 2019 roku weszła w życie zmiana ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku
o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów, na podstawie której możliwe jest udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%.

Zgodnie z ww. zmianą, Wójt może udzielić, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99 % osobom, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Osoby zgłaszające zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty w wysokości 99 %, zobowiązane są dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymienionych w art. 9a ww. ustawy.

 

Wytworzył: Milena Dorawa
Data wytworzenia: 2019-11-27 12:16
Opublikował: Milena Dorawa
Data opublikowania: 2019-11-28 12:46
Ostatnia zmiana: zakyualizowano
Data ostaniej zmiany: 2019-11-29 15:05
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 402